Product, mirror and model

Forretningsbetingelser

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer fra Hedemann Denmark ApS

Forretningsbetingelser

1. Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer Hedemann Denmark ApS (HD), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. For alle aftaler om leverancer gælder HD’s ordrebekræftelse, disse salgs- og leveringsbetingelser og lov om køb i den anførte rækkefølge.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud fremsat af HD bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er HD i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. HD er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når HD fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept. Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen, og fremsætte indsigelser herimod senest på det i ordrebekræftelsen fastsatte tidspunkt, eller såfremt intet tidspunkt er anført, senest dagen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Fremsætter kunden ikke indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. HD bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.Annullering af ordren fra kundens side kan resultere i et afbestillingsgebyr på 25% af ordrens totale beløb.

3. Leveringsbetingelser og leveringstid

Levering sker ab lager HDs lager i Odense, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. Levering sker således på kundens risiko, uanset at leveringen rent praktisk foranstaltes af HD. Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted, og vil blive faktureret pr. delleverance. Restordrer leveres efter forudgående aftale med kunden. Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde HDs udgifter eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1. Generelt

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på hjemmesider) angives i DKK ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er HD berettiget til at ændre de over for kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

4.2. Betalingsbetingelser

Købesummen forfalder - medmindre andet er aftalt skriftligt - til betaling 8 dage netto fra faktura dato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af HDs betalingsbetingelser anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger HD til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

5. Særlige fragtbetingelser

Risikoen for varerne overgår på kunden ved overgivelse til fragtmand. Fragt beregnes ud fra forsendelsens vægt og volume. Ved ordrer på minimum DKK 3.000,00 (Danmark) eller EUR 1.200,00 (EU) leverer HD fragt frit.

6. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver HDs ejendom, indtil betaling inkl. evt. renter og omkostninger er erlagt fuldt ud. Kunden er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte HDs ejendomsret indtil ejendomsretten er overgået til kunden.

7. Ansvar for forsinkelse

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, er kunden - i tilfælde af HDs overskridelse heraf med mere end tredive (30) arbejdsdage –, såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for HD at kræve levering med en ny rimelig leveringstid, der dog ikke kan være kortere end tredive (30) arbejdsdage. Såfremt HD undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance. HDs ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller del leverance.

8. Ansvar for mangler

Ved levering skal kunden straks, og senest inden fjorten (14) dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest fjorten (14) dage efter levering. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftligt aftale med HD. Varer der sendes retur uden forudgået aftale, krediteres ikke. I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er HDs ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden for rimelig tid. HD er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. HD yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation. Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes HD, skal kunden erstatte de udgifter, HD måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

9. Generelle ansvarsbegrænsninger (herunder force majeure)

HDs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og HD påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål. HD hæfter ikke for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som HD ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lign.

10. Produktansvar

HD påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet. HD er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Hedemann Denmark’s immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til HDs varemærker og design tilkommer HD, således at kunden alene er berettiget til at anvende disse med HDs forudgående skriftlige tilladelse.

12. Oplysninger

HD påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale eller for eventuelle fejltolkninger af de heri givne oplysninger.

13. E-handel

Varer fra HD må ikke sælges på hjemmesider så som eBay, Trendsales, QXL, Facebook, Twitter og andre lignende, sociale hjemmesider, idet kunden er bekendt med, at salg fra sådanne hjemmesider vil have en væsentlig negativ indvirkning på HDs goodwill og immaterielle rettigheder.

15. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG, og tvister skal afgøres ved HDs vedtægtsbestemte hjemting som første instans.